REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługodawca i Serwis

Podmiotem prowadzącym Serwis jest spółka prowadzona pod firmą WMM Polska sp. z o.o., NIP: 5252792411, REGON: 383587907, z siedzibą w Warszawie, ul. Czarnieckiego 4/1, 01-511 Warszawa. W dalszej części tekstu tego Regulaminu spółka ta nazywana będzie „Spółką” lub „Usługodawcą”, a także będziemy używać określeń w pierwszej osobie liczby mnogiej, takich jak „my”, „nasz”, „naszym” oraz podobnych, które będziemy odnosić do naszych zobowiązań w ramach tego Regulaminu. Serwis jest serwisem internetowym, który kojarzy twórców z patronami, który pozwala twórcom treści o różnorodnym charakterze zarabiać na prezentowanych treściach.

Użytkownicy i proces rejestracji w Serwisie

Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które nie są ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo.
W sytuacjach, w których piszemy o Użytkownikach Serwisu w tym Regulaminie używać będziemy także zwrotów w drugiej osobie liczby pojedynczej, takich jak „Ty”, „Twoim” itp.
Aby zostać naszym Użytkownikiem osoba fizyczna musi przejść proces rejestracji, podając przy tym w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
nazwę użytkownika - ciąg znaków, którymi Użytkownik będzie identyfikowany w Serwisie,
adres poczty elektronicznej (e-mail) – istniejący adres poczty elektronicznej (e-mail), na który zostanie przesłany link aktywacyjny do aktywacji konta Użytkownika w Serwisie,
hasło – ciąg co najmniej 7 (siedmiu) znaków alfanumerycznych zawierający co najmniej jedną dużą literę oraz jedną cyfrę, który służył będzie do uwierzytelniania logowań Użytkownika w Serwisie.
Jako alternatywę udostępniamy też możliwość założenia konta przy wykorzystaniu istniejącego już konta w innych serwisach społecznościowych.
Podając nam powyższe dane oświadczasz, że Twój wiek jest prawdziwy. Aby zarejestrować się musisz także zaakceptować ten Regulamin i jego wszystkie postanowienia. Po przesłaniu nam wymaganych danych otrzymasz na podany adres poczty elektronicznej (e-mail) link aktywacyjny dla swojego Konta. Celem ukończenia procedury rejestracyjnej musisz dokonać aktywacji Konta poprzez kliknięcie na przesłany link lub poprzez skopiowanie linku i otwarcie go w oknie przeglądarki. Po kliknięciu w link zobowiązujesz nam podać swoje podstawowe dane osobowe: datę urodzenia oraz płeć. Masz możliwość także wyboru charakteru konta. W wyniku rejestracji stajesz się naszym Użytkownikiem i możesz korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. Podczas użytkowania naszego Serwisu masz możliwość zmiany podanego w trakcie rejestracji hasła. Z poziomu zakładki „Ustawienia” możliwe jest także usunięcie konta w Serwisie.

Wszelkie wyżej wymienione zmiany, a także usunięcie Konta Użytkownika wymagają autoryzacji hasłem Użytkownika. Dbaj o prywatność i nie podawaj hasła osobom trzecim, masz obowiązek zabezpieczenia swoich danych autoryzacyjnych przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Wybieraj hasła, które nie są oczywiste i nie zapisuj ich w żadnym widocznym miejscu. Celem identyfikacji w Serwisie przez innych Użytkowników dajemy im dostęp do odrębnej podstrony, którą tworzysz, a która jest Twoim Profilem Użytkownika. Profil Użytkownika domyślnie zawiera dane dotyczące Twojej osoby, które dobrowolnie udostępniasz w Serwisie. Nie musisz podawać żadnych danych poza nazwą użytkownika. Podana przy rejestracji nazwa użytkownika (login) jest niezmienna, jednak w ustawieniach możesz określić swój pseudonim stanowiący publiczną nazwę konta, w takiej sytuacji Twój login nie będzie nigdzie wyświetlany.
Usługodawca może zażądać od Użytkownika bądź osoby rejestrującej się w Serwisie przedstawienia swojego wizerunku, dokumentów bądź ich elektronicznie przetworzonych obrazów, w celu weryfikacji spełniania przez Użytkownika warunków określonych w ust. 1 powyżej. W tym celu może wyznaczyć Użytkownikowi bądź osobie rejestrującej się w Serwisie odpowiedni termin na przedstawienie wizerunku lub dokumentów, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieprzedstawienia stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie, Usługodawca usunie konto Użytkownika bądź uniemożliwi rejestrację Konta. Aby uzyskać konto Twórcy, a co za tym idzie możliwość publikacji treści płatnych i zarabiania na serwisie musisz podać nam więcej swoich danych, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu weryfikacyjnym

Czym się zajmujemy w Serwisie?

Istotą oferowanych w ramach Serwisu usług jest kojarzenie przez nas Użytkowników, których role można określić jako rolę Twórców i Odbiorców. Umożliwiamy niektórym z Użytkowników podzielenie się swoją twórczością, niezależnie od jej charakteru. Możesz udostępniać utwory tekstowe, graficzne, wizualne, audio, a także utwory łączące te cechy, możesz także prowadzić na żywo transmisję obrazu i dźwięku, a także udostępniać Odbiorcom pakiety dostępu do Twojego Snapchata. Inni Użytkownicy są Odbiorcami treści i mają możliwość wspierania Twórców. Niektóre lub wszystkie treści jakie przekazujesz za pomocą Serwisu będziemy przechowywać w celu realizacji wszelkich funkcjonalności Serwisu, jego promocji oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak na przykład obowiązek przekazania stosownych danych organom ścigania. Dane, które zbieramy nie są przechowywane dłużej niż wynika to z ich celu lub charakteru. Abyśmy mogli wyświetlać Twoje treści i abyś mógł czerpać z tego dochody, dajesz nam nieodpłatną, niewyłączną i nieograniczoną w czasie i przestrzeni licencję na użycie, reprodukcję, dystrybucję, wykonanie, okazanie publiczne oraz wykonanie dzieł zależnych w stosunku do wszelkich treści (dzieł) jakie umieszczasz w Serwisie. Dajesz nam także prawo udzielania dalszych licencji (tzw. sublicencji). Jako Użytkownik nie możesz dowolnie wykorzystywać treści umieszczonych przez innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody. Jako Twórca masz możliwość wyboru sposobów wsparcia przez innych Użytkowników i prezentowania im owych sposobów wsparcia zgodnie z aktualnymi funkcjonalnościami Serwisu. Jeżeli w ramach wsparcia przez Odbiorcę, jako Twórca zobowiązujesz się do realizacji pewnych dzieł lub usług zawieracie w ten sposób między sobą wiążącą umowę, za którą nie ponosimy odpowiedzialności.

Co zrobić aby móc skorzystać z Serwisu?

Aby korzystać z Usług Użytkownik powinien posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jego zasobów. Brak dostępu do Internetu bądź długotrwałe przerwy w dostępie do Internetu może spowodować nienależyte działanie Serwisu. Realizacja Twoich zamierzeń twórczych może wymagać inwestycji w sprzęt, który jest niezbędny do wykonania Twoich dzieł. Wszelkie koszty wytworzenia tego co prezentujesz ponosisz Ty, łącznie z zakupem potrzebnego sprzętu. Celem umożliwienia transmisji na żywo obrazu i dźwięku musisz posiadać odpowiednie urządzenie, umożliwiające jego rejestrację i przesyłanie w czasie rzeczywistym w sieci Internet. W celu umożliwienia użytkownikom integracji z kontem Snapczat i sprzedaży pakietów dostępowych musisz podać nam nazwę swojego konta Snapchat.

Pakiety Snapchat

Umożliwiamy naszym Twórcą sprzedaż pakietów dostępowych do platformy Snapczat na okresy odpowiednio 30 dni, 6 miesięcy, roku oraz pakiet dożywotni. Aby wykupić pakiet dostępowy musisz uiścić odpowiednią opłatę dla Twórcy oraz udostępnić nam prawidłową nazwę swojego konta Snapchat. Informujemy obie strony o dokonanym zakupie poprzez umieszczenie odpowiednich informacji w naszym systemie oraz wysłanie informacji pocztą elektroniczną, tak aby Twórca mógł udostępnić Odbiorcy swoje konto Snapczat. Twórca zobowiązuje się do udostępnienia Odbiorcy całości treści znajdujących się na koncie Snapchat na okres nie krótszy niż okres wykupionego pakietu. Po przekazaniu dostępu do treści Twórca ma obowiązek zaznaczenia, że dany Odbiorca ma status aktywny, co równoznaczne jest z rozpoczęciem biegu terminu ważności pakietu. Do Twórcy należy obowiązek zarządzania swoim kontem Snapchat i nie ponosimy odpowiedzialności za brak usunięcia przez niego nieaktywnych ODbiorców.

ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM I KONSEKWENCJE ZŁAMANIA ZAKAZU

Użytkownicy korzystający z Usług nie mogą wykorzystywać Serwisu do działań niezgodnych z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności powodujących lub mogących powodować przeciążenie infrastruktury teleinformatycznej Usługodawcy. Możemy usunąć lub zawiesić Twoje konto lub choćby tylko niektóre jego funkcjonalności, a tym samym prawo do korzystania z usług Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Ciebie postanowień tego Regulaminu lub przepisów prawa, powzięcia wiadomości o działaniu przez Ciebie na szkodę innych osób, dostarczania poprzez funkcjonalności Serwisu danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych lub nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności jeżeli podszywasz się pod inną osobę lub osobę fikcyjną a także w sytuacji gdy wykorzystujesz Serwis w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym wyłudzasz subskrypcje pakietów Snapchat nie oferując w zamian dostępu lub blokując bez istotnych powodów Odbiorców treści. Możemy zażądać od Użytkownika przedstawienia jego wizerunku, dokumentów bądź ich elektronicznie przetworzonych obrazów, w celu weryfikacji prawdziwości konta Użytkownika. W tym celu możemy wyznaczyć Użytkownikowi bądź osobie rejestrującej się w Serwisie odpowiedni termin na przedstawienie wizerunku lub dokumentów, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieprzedstawienia swojego wizerunku lub dokumentów w wyznaczonym terminie, usuniemy konto w Serwisie. Podczas korzystania z Serwisu oraz oferowanych przez niego funkcjonalności zobowiązujesz się stosować się do wszelkich przepisów i regulacji obowiązujących w Polsce oraz w kraju z którego korzystasz z Serwisu, w tym w szczególności tych zakazujących pokazywania treści o charakterze dyskryminacyjnym, mogących mieć negatywny wpływ na nieletnich bądź o charakterze pornografii dziecięcej lub pornografii z udziałem zwierząt, a także zobowiązujesz się, że podczas korzystania z Serwisu i oferowanych przez niego funkcjonalności nie umieścisz w Serwisie jakichkolwiek dzieł, obrazów, zdjęć, filmów bądź innych przedstawień oraz treści na dowolnych nośnikach, które naruszają prawa lub dobra osobiste osób trzecich bądź pochwalają lub akceptują zachowania niezgodne z prawem, przemoc, terroryzm, dyskryminację, obrazę uczuć religijnych, bądź pedofilię, lub mających charakter oferty usług seksualnych, w tym usług seksualnych świadczonych za wynagrodzeniem. Masz obowiązek zapewnić nas i doprowadzić do tego, że treść prezentowana w jakiejkolwiek formie w Serwisie nie będzie stanowiła, odnosiła się, przedstawiała lub sugerowała: zachowań pedofilnych, seksu ze zwierzętami, czynności fizjologicznych organizmu, części intymnych, kazirodztwa, nekrofilii, ranienia fizycznego siebie lub innych osób, zgwałcenia, porad lub usług o charakterze medycznym, psychologicznym, biznesowym czy prawnym, zachowań potencjalnie groźnych dla życia lub zdrowia ludzkiego, reklam jakichkolwiek produktów albo jakichkolwiek rzeczy, z wyjątkiem reklam produktów i usług pochodzących od Usługodawcy, adresów stron internetowych, danych osobowych, takich jak nazwiska, imiona, numery telefonu, adresy, adresy e-mail, Skype i jakichkolwiek innych informacji, które mogą być użyte aby skontaktować się z jakąkolwiek inną osobą niż Użytkownik. Akceptując nasz Regulamin zobowiązujesz się do nie angażowania się podczas jakiekolwiek formy komunikacji z osobami trzecimi za pośrednictwem w Serwisu w działania, które można uznać za groźby, mowę nienawiści, znieważanie lub zniesławianie albo naruszanie dóbr osobistych osób trzecich, albo promowanie lub akceptowanie dyskryminacji opartej o rasę, płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, niepełnosprawność, wiek bądź zawierającej jakąkolwiek treść lub materiały naruszające prawa innych osób z uwagi na wyżej wspomniane kryteria, a także promowanie komunizmu, faszyzmu, terroryzmu lub organizacji terrorystycznych, Zobowiązujesz się też do tego, że korzystając z Serwisu i jego funkcjonalności nie naruszysz praw osób trzecich, a w szczególności posiadasz prawa autorskie do wszelkich prezentowanych w ramach Serwisu treści, w tym tekstów, obrazów, a także prawo do swobodnego dysponowania swoim wizerunkiem, a także że zachowasz te prawa tak długo, jak będziesz prezentować owe treści poprzez Serwis. Nie możesz publikować w jakichkolwiek publicznie dostępnych częściach Serwisu (to jest takich, których oglądanie nie wymaga zalogowania), okładkach galerii pay per view oraz w zdjęciach profilowych materiałów, które zawierają nieocenzurowaną nagość lub jakichkolwiek innych treści, które mogą, w powszechnym odbiorze, uchodzić za wulgarne lub w inny sposób niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Zobowiązujesz się do nie przyjmowania jakichkolwiek wynagrodzeń za swoją aktywność i treści w Serwisie w formie innej niż poprzez Serwis, w szczególności poprzez inne systemy płatności, bądź bezpośrednio na swój rachunek bankowy. Zobowiązujesz się nadto do tego, że nie będziesz namawiać innych użytkowników Serwisu do dokonywania wpłat na Twoją rzecz z pominięciem serwisu, ani nie będziesz płacić Twórcom z pominięciem Serwisu lub namawiać ich do przyjmowania wpłat poza serwisem. Zobowiązujesz się do zglaszania wszelkich zauważonych naruszeń wyłącznie za pośrednictwem funkcji 'zgłoś profil' lub za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomośc na adres admin@watchmemore.com. Wszelkie inne formy zgłaszania naruszen regulaminu, a w szczególności w formie komentarzy pod postami użytkowników lub postów publikowanych w Serwisie stanowią naruszenie niniejszego regulaminu. W przpadku naruszeń Niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo do zastosowania kary umownej w postaci przepadku części lub całości środków zgromadzonych na koncie. Usunięcie konta z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu powoduje utratę wszystkich środków zgromadzonych na koncie (kara umowna). Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia od Użytkownika odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy zastrzeżona kara umowna nie wystarcza na pokrycie szkody wywołanej naruszeniem niniejszego Regulaminu.

Płatności

Większość naszych usług jest bezpłatna. Nie pobieramy żadnych opłat za założenie konta oraz odbieranie treści dostępnych dla Użytkowników. Działamy jednak jak wirtualny agent dla Twórców, umożliwiamy im promowanie i prezentowanie w naszym Serwisie swoich utworów o różnym charakterze, oferujemy także możliwość sprzedaży dostępu do konta Snapchat Twócy w ramach ustalonych przez niego pakietów. Za udostępnienie naszych funkcjonalności pobieramy od Twórców opłatę stanowiącą pewien ułamek przychodu, jaki osiągają za pośrednictwem Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość pieniężnego wsparcia Twórcy w wybrany przez siebie sposób za pomocą Serwisu lub zakupu pakietu dostępowego do konta Snapchat Twórcy. Serwis oferuje możliwość wsparcia abonamentowego oraz podarowania jednorazowego napiwku Twórcy, a także zakupu pakietu Snapchat. Serwis udostępnia także dla Twórców funkcjonalność wypłaty pieniędzy przekazanych przez innych Użytkowników. Nasza prowizja za pośrednictwo pobierana jest za każdym razem, gdy Użytkownik zdecyduje się wesprzeć Twórcę i wynosi 25% wartości napiwku lub abonamentu lub galerii Pay Per View lub 15% wartości pakietu Snapczat. Pobieramy także prowizję w wysokości 25% opłaty pobieranej przez Twórcę za każdą minutę chata z transmisją obrazu i dźwięku. Zastrzegamy sobie możliwość organizowania okresowych promocji, które będziemy ogłaszać od czasu do czasu - w okresie ich trwania nie będziemy pobierać opłat od niektórych usług lub opłaty te będą mniejsze niż standardowe. Warunkiem dokonania prawidłowej wypłaty na Twoją rzecz jest podanie przez Ciebie jako Użytkownika we właściwym formularzu w Serwisie danych własnego rachunku płatniczego, (np. rachunku bankowego) oraz danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności (imię, nazwisko, adres). Dane takie są przetwarzane wyłącznie w celu dokonania płatności oraz księgowania. Zastrzegamy sobie prawo żądania skanów dokumentów potwierdzających Twoje dane osobowe dla celów zleconej wypłaty w celu weryfikacji Twojej tożsamości, takich jak: dowód osobisty, paszport, karta pobytu lub inny dokument urzędowo poświadczający tożsamość. Przyjmując płatności i je wypłacając możemy korzystać z usług podmiotów trzecich, takich jak operatorzy płatności, banki, instytucje pieniądza elektronicznego. Podmioty te realizują swoje usługi odrębnie, niezależnie od Nas oraz regulują je odrębnymi regulaminami. Warunkiem realizacji usług przez wyżej wskazane podmioty trzecie może być akceptacja regulaminu dostarczanego przez taki podmiot. Pamiętaj też, że podmioty te zobowiązane są do monitorowania ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, dlatego też mogą one żądać od Ciebie różnorodnych oświadczeń, dokumentów, czy też danych.

Odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika

Jako Usługodawca nie ponosimy odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzystasz.
Jako Usługodawca ponosimy odpowiedzialność za treści umieszczone w Serwisie w granicach obowiązującego prawa, dlatego mamy prawo do przeglądania, blokowania i usuwania treści, które uznajemy za niezgodne z przepisami prawa lub postanowieniami tego Regulaminu. Reagujemy także na wnioski Użytkowników i osób trzecich zgodnie z obowiązującym prawem. W większości przypadków przekażemy Ci nasze wskazówki co do tego jakie treści naruszają zasady Serwisu i jeżeli dostosujesz swoje treści do naszych wymogów, oznaczać to będzie dalszą możliwość korzystania z Serwisu. W przypadku jednak, gdy naruszenia zasad wynikających z tego Regulaminu powtórzy się kolejny raz albo w sytuacji, gdy naruszenie przepisów może nosić znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary bądź narusza inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa.
Jako Usługodawca nie ponosimy odpowiedzialności za:
skutki korzystania przez Ciebie z Serwisu w sposób sprzeczny jego funkcjonalnościami Serwisu lub obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami oraz związane z tym ewentualne szkody, leżącą po Twojej stronie jako Użytkownika lub Twojego dostawcy usług internetowych szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, w szczególności o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym, kompletność i prawdziwość danych podanych przez Ciebie przy rejestrowaniu się w Serwisie, czasową niemożność korzystania przez Ciebie z Serwisu, wynikającą z dokonywania zgodnie z Regulaminem zmian i ulepszeń w infrastrukturze teleinformatycznej Spółki. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż na 3 dni przed planowaną przerwą techniczną, czasową niemożność świadczenia usług przez Spółkę wynikającą z działania siły wyższej, utratę przez Ciebie danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Ciebie z Serwisu po zakończeniu danej akcji, w granicach obowiązujących przepisów prawa, za treść wszelkich wypowiedzi i treści przesyłanych przez Użytkownika lub innych Użytkowników, wysyłanych za pośrednictwem Serwisu, a także za pośrednictwem Snapchata lub innych serwisów połączonych w jakikolwiek sposób z Serwisem, skutki nienależytego zabezpieczenia loginu i hasła do Serwisu przez Użytkownika, brakiem realizacji zleconych przez Serwis płatności lub ich nienależytą realizacją, o ile okoliczności te wywołane są lub związane wyłącznie z niewłaściwym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej dostarczanej przez podmioty trzecie takie jak banki, instytucje pieniądza elektronicznego, operatorzy płatności, Pamiętaj, że nie jesteśmy stroną umów zawieranych przez Użytkowników w ramach Serwisu i nie ponosimy odpowiedzialności za aktywności Użytkowników w systemie, w szczególności za realizację ustaleń dokonywanych między Użytkownikami, nie oferujemy także refundacji jakichkolwiek pieniędzy w imieniu Twórców w sytuacji, gdy inni Użytkownicy przekazali im wsparcie poprzez Serwis, w szczególności w sytuacji gdy Twórcy nie realizują swoich zobowiązań wynikłych z zakupionych pakietów Snapchat i innych zobowiązań terminowych. Prosimy na to zwrócić uwagę, szczególnie w przypadku patronażu w ramach odnawianej subskrypcji (abonamentu), w takim przypadku opłaty bowiem pobierane są z góry, w momencie zakupienia abonamentu. W przypadkach naruszania Regulaminu przez Użytkowników prosimy o przekazywanie nam danych Użytkowników celem umożliwienia nam weryfikacji zaistniałych naruszeń.

Podatki

Nie odpowiadamy za opłacanie podatków, opłat i jakichkolwiek innych należności, jakie musisz odprowadzić zgodnie z przepisami miejsca Twojej rezydencji podatkowej lub pobytu. Nie doradzamy na temat skutków podatkowych czynności wykonywanych poprzez Serwis, zachęcamy do skorzystania w tym zakresie z porady doradcy podatkowego lub innego kompetentnego profesjonalisty.

Reklamacje

Masz prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez nas lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami tego Regulaminu. Reklamację można złożyć w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przez formularz reklamacyjny lub e-mailowo na adres: support@watchmemore.com Reklamacja powinna zawierać co najmniej login Użytkownika, dane kontaktowe takie jak e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 7 dni. Przyjmujemy na siebie obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub na wskazany przez niego adres pocztowy. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące zachowań innych Użytkowników Serwisu należy zgłaszać pod adresem poczty elektronicznej: support@watchmemore.com

transakcji kartą kredytową i e-przelewem

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Usunięcie Konta

Możesz w każdym czasie usunąć Konto, równoznaczne jest to z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Zastrzegamy sobie prawo, aby z ważnych przyczyn, innych niż określone wprost w niniejszym Regulaminie móc usunąć konto Użytkownika, a tym samym rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych na rzecz Użytkownika. Dokonamy tego za wypowiedzeniem, z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia. W oświadczeniu o wypowiedzeniu wskażemy przyczyny rozwiązania danej umowy (usunięcia Konta).

Zmiana Regulaminu

Możemy zmienić ten Regulamin z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi, a także rozwojem naszej infrastruktury informatycznej, wprowadzaniem nowych usług bądź funkcjonalności lub wzrostem naszych kosztów), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom. Zmiana staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu powiadomienia Cię o zmianie Regulaminu. Powiadomimy Cię o tym w formie poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na e-mail, którym posługujesz się w Serwisie lub wyświetlając komunikat na stronie głównej Serwisu. Zmiana Regulaminu upoważnia Użytkownika do wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni od dnia, w którym został powiadomiony o zmianie Regulaminu w tym zakresie. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Usługodawcę.
© Copyright 2019 Watchmemore.com
Regulamin serwisu - Polityka Prywatności - Polityka Cookies